5 روز مانده تا غدیر…

مارا نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است

ایوان نجف شعبه اصلی بهشت است